Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

OPŁATA SKARBOWA

w KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE.

Opłacie skarbowej w zakresie zadań i kompetencji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce podlegają:1. zaświadczenia wydawane w oparciu o art. 64 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r., Nr 133 poz. 849 ze zm.)- 105 zł;

2. zaświadczenia wydawane dla osób fizycznych i zakładów ubezpieczeniowych związane z ubezpieczeniami majątkowymi - 17 zł;

3. zaświadczenia wydawane na wniosek, wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - 17 zł;

4. zaświadczenia i odpisy dokumentów wydawane przez archiwum - 26 zł;

5. poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii — od każdej pełnej lub zaczętej strony - 5 zł;

6. poświadczenie własnoręcznego podpisu - 9 zł;

7. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa - 17 zł (z wyjątkiem dokumentów zwolnionych z opłaty skarbowej w oparciu o pkt. IV załącznika o opłacie skarbowej).

Opłatę skarbową wpłaca się, z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, lub bezgotówkowo na rachunek:

20 8619 0006 0010 0200 4705 0002 Dowodem uiszczenia opłaty skarbowej jest dokument poświadczający wpłatę do kasy Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka lub kopia przelewu bankowego dokonanego na wyżej wymieniony rachunek.

Do pobrania:
1. Informacja opłata skarbowa

2. Decyzja Komendanta Powiatowego

3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdarzeniu01-01-2011